سفارش تبلیغ
صبا ویژن

*bad boy*

سخت است

 

سخــت است ببـــآزی...

 
تمــآمـِ احـسآسِ پآکــَت را...


و هنــــوز نفهمـیده بآشی...


اصلــــا دوستـــَت دآشــت ؟؟؟!!!
 [ چهارشنبه 95/6/3 ] [ 11:17 صبح ] [ Mohammad ] نظر


آهـــــــای ســـــاقِِِِِِـــــــی؟؟

 

آهِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِـایِِِِِِِِِِِِ سِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِاقــِِِِِِِِِـِِِِِِِـِِِِِــِِِِِِِیـ؟؟


ازِِِِِمـــِِِِِِِِــِِِِِِِاِِِ کِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِـــِِِِِهـِِِِِِِ گــِِِِِِِِـِِِِِِِـــِِِِِذشــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِـتِِِِِِِ...


امِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِِِا هــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـرِِِِِِِِِِکــِِِِِِِِِِِِِِــهِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـ تـِِِِِِِِِِِِــنــِِِِِِِِِِِِِِِِــــهـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـاِِِِ آِِمــِِِِِِِِِِِِِِِِـد


اِِیــِِِِِِِِِِِِــــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنــِِِِِِِـــــــِِِِِِِِِِِِِِجــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــاِِِِِِِِِِِِِِِِِ


نــِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِپِِِِِِــــِِِِِِِِرسِِِِِِ چِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِـیِِِِِِ مـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــیِِِِِِِِـــِِِِِِِِـل داِِِِِِِِِِِِریــــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ؟؟؟


تـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلـِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِخ تـِِِِِِــرِِِِِیــــِِِِِِِِِِِِـن مِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ دنِِـــِِِِِِِِـیـــِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِا  راِِِِِِِ


بـــِِِِِِِِِِِِـــراِِِِِِِِِیـــِِِِِِِــشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـِِِِِِِِِ بـِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِرِِِِیـــــِِِِِِِِِِِِِز


ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِآدِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمـِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ هِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِـایِِِِِِِِِ


تــِِِِِِِـــــِِِِِِِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِـنـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــهِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِامـــِِِِِِِِِِـزاِِِِِِِِِِجـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِشــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــاِِِِِِِِِِِِِِن بـــِِِِِِِِِِِِِهــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ تــِِِِِِِِِِِِـلـِِِِِِِِِِِــخِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِی هـِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ


عـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـاِِِِِِِِِِِِِِِِِدت ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدارنـِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــِِِِِِِِِِـــِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــد

 [ یکشنبه 94/10/13 ] [ 11:5 عصر ] [ Mohammad ] نظر


این روزها تلخ می گذرد...

این روزها تلخ می گذرد ،


دستم می لرزد از توصیفش !


همین بس که :


نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی،


مثل خودکشی است ،با تیغِ کُند.[ سه شنبه 94/6/10 ] [ 3:37 عصر ] [ Mohammad ] نظر


چرا می گویند...


چرا می گویند “ها” نشانه جمع است؟!

اما وقتی با “تن” جمع ببندی...

“تنها”خودت می مانی و خودت...[ شنبه 93/10/13 ] [ 4:30 عصر ] [ Mohammad ] نظر


جای خالی تورا با عروسکی پر میکنم...


جای خالی تورا با عروسکی پر میکنم...

همانند توست...

مرا دوست ندارد...

احساس ندارد...

اما هر چه هست...

دل شکستن بلد نیست…


[ شنبه 93/10/13 ] [ 4:24 عصر ] [ Mohammad ] نظر


:: مطالب قدیمی‌تر >>